Medezeggenschapsraad (MR)

Zoals elke school heeft ook de Vuurvlinder een medezeggenschapsraad (MR). Dit is een wettelijk geregeld orgaan, volgens de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS), waarin vooral beleidsmatige zaken van de scholen worden besproken.

De MR van den Vuurvlinder ondersteunt de school op het gebied van het ontwikkelen van beleid en het meedenken in de uitvoering hiervan.

Samenstelling en taken

De MR bestaat uit een personeels- en een oudergeleding, voor de Vuurvlinder is dat voor elke geleding 4 personen. Door zitting in de MR te nemen kunnen zowel ouders als personeelsleden de belangen van beide achterbannen behartigen en invloed uitoefenen op het beleid van de school.

De MR kan over allerlei zaken aan directie en bestuur (SKOVV) gevraagd en ongevraagd advies geven. Over sommige onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht en over andere alleen adviesrecht. Afhankelijk van het onderwerp kan het ook zijn dat alleen de personeels- of alleen de oudergeleding instemmingsrecht heeft. De andere geleding kan dan wel automatisch advies geven als zij dat wil.

Daarnaast is er ook het initiatiefrecht, waarmee de MR zaken die zij belangrijk vindt onder de aandacht van de directie kan brengen. Inbreng van ouders en personeel (de achterban van de MR) wordt hierbij zeer gewaardeerd.

De MR is een goed platform voor het voorbereiden van onderwijsbeleid. Er kunnen allerlei zaken besproken worden die zowel leerlingen, ouders als personeelsleden aangaan. Binnen de MR zijn naast het Dagelijks Bestuur twee werkgroepen gevormd. De werkgroep Schoolbeleid en de werkgroep Onderwijskundigbeleid. Binnen deze werkgroepen zijn de te behandelen onderwerpen ondergebracht en worden daarin bekeken en beoordeeld.  

U kunt de MR bereiken via de mail

Vergaderingen:

De MR vergadert gemiddeld acht keer per jaar, de directie van de Vuurvlinder is hierbij ook aanwezig. Een vergadering van de MR is in de regel openbaar. De notulen van de MR vergaderingen worden op de pagina van de MR van de website van de Vuurvlinder geplaatst.

De zittingsperiode voor de MR-leden bedraagt drie jaar. Bij het aflopen van een zittingsperiode of bij eventueel tussentijds ontstaan van een vacature worden er verkiezingen gehouden – volgens de wettelijke richtlijnen – waarbij ouders en/of personeel zich kunnen aanmelden.

Het afgelopen en het komende jaar:

Zoals aangegeven buigt de MR zich over vragen vanuit het bestuur en het schoolmanagement. Jaarlijks staan o.a. het formatieplan, het zorgplan, de schoolgids en de begroting op de agenda, maar komen ook zaken als ontoelaatbaar gedrag, ouderbijdragen en ontwikkelde protocollen aan de orde.