Privacy statement

We weten dat privacy een belangrijk onderwerp is voor iedereen op het internet. Zeker wanneer je over privacy-gevoelige informatie beschikt en met kinderen werkt, moeten we zoveel mogelijk waarborgen dat er geen misbruik gemaakt kan worden van gegevens en/of beeldmateriaal op de website.

De privacy van uw kind

We gaan zorgvuldig om met de privacy van uw kind. U kunt in onze schoolapp aangeven, waarvoor beeldmateriaal van uw kind wel of juist niet voor gebruikt mag worden.
Het kan voorkomen dat er op onze website of in de schoolapp materiaal opgenomen is dat u liever niet op de site of app wilt hebben of dat er informatie staat die onjuist is. U kunt dit eenvoudig kenbaar maken aan de webmaster. Deze draagt er zorg voor dat de informatie of foto verwijderd of aangepast wordt.

Voor contact met de webmaster: r.verweij@skovv.nl of info.vu@skovv.nl

 

Informatiebeveiliging en privacy

Informatie en ict zijn noodzakelijk in de uitvoering van het onderwijs. Omdat we met persoonsgegevens van medewerkers, leerlingen en anderen werken, is privacywetgeving daarop van toepassing. Deze wetgeving bepaalt niet alleen onder welke voorwaarden persoonsgegevens gebruikt mogen worden, maar geeft ook aan dat er passende technische en organisatorische maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy (afgekort: IBP) genomen moeten worden om persoonsgegevens te beschermen.

Hiervoor wordt er binnen het bestuur een IBP-beleidsplan opgesteld. Dit is uitgewerkt in een handboek dat bedoeld is om uitvoering te geven aan het IBP-beleid.
In het handboek staan richtlijnen, procedures, afspraken en praktische handreikingen die nodig zijn om informatiebeveiliging en privacy goed te regelen. Deze maatregelen nemen we niet alleen omdat de wet dit voorschrijft, maar ook op basis van de normen en waarden die wij vanuit onze visie op onderwijs met elkaar delen en uitdragen.

Een onderdeel van het handboek is het privacyreglement. Dit reglement beschrijft hoe de SKOVV omgaat met de verwerkingen van persoonsgegevens en de beveiliging van de informatie. Het is bedoeld als centrale informatiebron voor alle betrokkenen.

Voor alle vragen opmerkingen of klachten met betrekking tot de AVG kunt u terecht bij onze privacy officer Berend Cornel. SKOVV heeft hiervoor een speciaal mailadres aangemaakt: privacy@skovv.nl

De AVG-functionaris voor SKOVV is Job Vos. Hij is te bereiken via fg@privacyopschool.nl en telefoonnummer 0172-785075.

Wilt u meer informatie over de privacy regeling binnen onze stichting en de scholen, deze vindt u op de website van de SKOVV