Uitgangspunten

Ieder een deel, samen één geheel Onze visie
 

Als directie en team van de Vuurvlinder vinden wij het voor onze school van groot belang dat:

-         De kwaliteit van onderwijs goed is;

-         Er echt aandacht is voor het individuele kind;

-         Er veel activiteiten zijn die erop gericht zijn de zelfstandigheid en creativiteit van
          de kinderen te bevorderen

-         Er een gemoedelijke sfeer is en dat er een open communicatie is naar de ouders;

-         De kinderen iets – op een voor hen begrijpelijke manier –  meegegeven wordt op
          het gebied van identiteit, respect en omgang met elkaar en dat de school onderdeel
          uitmaakt van de samenleving waarin we met z’n allen leven.

 

Onze levensbeschouwelijke identiteit

KBS de Vuurvinder is de enige katholieke basisschool in Veenendaal. De identiteit van onze school krijgt gestalte in de manier van omgaan met de kinderen, en in de normen en waarden die wij de kinderen als voorbeeld geven, en die we overdragen. Ons algemeen doel is om bij te dragen aan de ontwikkeling van een eigen levensbeschouwelijke identiteit van de kinderen. Wij bieden onderwijs aan vanuit een katholieke levensovertuiging en laten daarbij de kinderen kennismaken met andere wereldgodsdiensten. Tevens oefenen wij in het samen nadenken en spreken over levensvragen. Er is ruim aandacht voor de katholieke tradities, voor de achtergrond van belangrijke katholieke feesten en gebruiken, maar vooral voor de waarden die in de katholieke traditie centraal staat. Wij denken hierbij aan respect voor de schepping, menselijke waardigheid en gelijkwaardigheid, gerechtigheid en het besef dat mensen meer zijn dan een autonoom individu. Met elkaar vormen wij de wereld!