Organisatie

Onze school behoort tot de Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei (SKOVV). In deze stichting zijn dit schooljaar 13 katholieke scholen in de regio vertegenwoordigd. Voor meer informatie over SKOVV en haar organisatiestructuur kunt u de website van SKOVV bezoeken.

Het bestuur

Het bestuur bestaat  uit vijf onafhankelijke bestuursleden met een specifieke portefeuille.  Deze mandateert een groot deel van haar taken en bevoegdheden aan de algemeen directeur die tevens de leiding heeft over het stafbureau. De algemeen directeur delegeert een deel van de taken, voor zover het de individuele school betreft, aan de schooldirecteur.


Toelichting organogram:

GMR - Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
MR - Medezeggenschapsraad school
OG - Oudergeleding MR
PG - Personeelsgeleding MR

MT - Managementteam (algemeen directeur en directeuren scholen)

OB - Onderbouw (groep 1/2),
MB - Middenbouw (groep 3/4/5)
BB - Bovenbouw (groep 6/7/8)

IB - Intern begeleider
RT - Remedial teacher
OOP - Onderwijsondersteunend personeel
TSO - Tussenschoolse opvang

OR - Ouder raad