Wat doet de medezeggenschapsraad(MR)?

MR jaarverslag 2017-2018.pdf

De medezeggenschapsraad stelt vragen en geeft advies over de keuzes die de directie voor de Vuurvlinder maakt. De directie bepaalt de richting waar de Vuurvlinder naar toe wil met haar onderwijs. Denk daarbij bijvoorbeeld aan: groepsverdeling, aannamebeleid van nieuwe leerlingen, formatie, IKC en continurooster.

De medezeggenschapsraad zal hierin voor zowel de leerlingen als de leerkrachten beoordelen of deze richting voor de Vuurvlinder de juiste is. Voor sommige zaken -zoals de formatie- hebben we instemmingsrecht, dan is onze stem bepalend. Voor andere zaken hebben we adviesrecht. We kunnen ook zelf punten aandragen die nuttig kunnen zijn voor de Vuurvlinder (hierbij kunt u ons helpen).

De medezeggenschapsraad bestaat uit 2 delen; 4 ouders en 4 personeelsleden. Bij voorkeur zouden er ouders en leerkrachten van de verschillende locaties in de MR moeten zijn. Zo kan er schoolbreed goed gekeken worden wat de hele Vuurvlinder nodig heeft. Samen zullen deze 2 delen vragen stellen en advies geven over de keuzes die de directie maakt.

De structuur van de medezeggenschapsraad
De MR bestaat uit:
- Dagelijks bestuur (voorzitter en secretaris)
- Werkgroep schoolbeleid (3 leden)
- Werkgroep onderwijskundig beleid (3 leden)

De verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur zijn:
- Communicatie met MR-achterban, GMR, Directie en SKOVV
- Huishoudelijk reglement
- MR reglement
- Schoolgids
- Maandnieuws
- Website
- Jaarverslag MR
- Vergader format en planning
- MR structuur (grootte, opbouw en taakverdeling)
- Agenda voorbespreking met directie
- Notulen
- Toezien op informatievoorziening vanuit de directie.

De verantwoordelijkheden van de werkgroep schoolbeleid zijn:
- Begroting
- Formatie
- Meerjarenplannen
- ICT
- Strategisch beleidsplan
- TSO/BSO
- Functionering/beoordeling
- Functiemix
- IKC
-Schooltijden

De verantwoordelijkheden van de werkgroep onderwijskundig beleid zijn:
- Schoolplan
- Protocollen
- ARBO
- Rapporten
- Schooltijden
- Passend Onderwijs 

Wat vraagt de medezeggenschapsraad van de ouders en personeelsleden?
De medezeggenschapsraad is er voor de leerlingen en de personeelsleden. Als er punten zijn waarvan u denkt dat daar in de MR over gesproken moet worden (schooltijden, groepsverdeling, bevorderen van gezond gedrag, overblijf, enzovoorts) dan kunt u dat aan ons doorgeven. Deze punten zullen wij binnen de MR bespreken en bepalen wat wij daarmee kunnen doen. U krijgt altijd bericht over wat er met uw punt/tip/idee gedaan is.

Waar kunt u vinden wat de medezeggenschapsraad doet?
Als u wilt weten wat wij als medezeggenschapsraad hebben gedaan of willen gaan doen kunt u op de volgende plaatsen informatie over onze werkzaamheden vinden:
- Op de website van de Vuurvlinder; daar hebben wij een eigen plek met informatie over de medezeggenschapsraad.
- Op de prikborden op beide locaties hangt een kopie van de notulen van de laatste vergadering en overige informatie die wij willen delen met u.
- In het Vlindernieuws.

Verder kunt u altijd met één van de leden van de medezeggenschapsraad contact opnemen.
Ons e-mailadres is: mr.vu@skovv.nl of klik

Indien u verder nog informatie wilt nalezen of navragen kunt u terecht op onze  website: www.vuurvlinder-skovv.nl.