Klachten en geschillen

Waar mensen werken ontstaan meningsverschillen, misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dat geldt ook voor het onderwijs.

Klachten oplossen op school, eerst goed overleg met direct betrokkenen

Wanneer ouders een probleem/meningsverschil hebben met de school, kunnen ze in overleg met de leerkracht, directeur of uiteindelijk het schoolbestuur het probleem oplossen. Liefste in deze volgorde. Door met elkaar te praten, goed te luisteren en wederzijds respect te tonen, zal een officiële klachtenprocedure meestal niet nodig zijn.

Lukt dit niet, dan kan het schoolbestuur een zaak bespreken en helpen oplossen. In de ideale situatie vormt de school echter een team van leerkrachten en leidinggevenden, die samen met de ouders en leerlingen een oplossing probeert te vinden.

Vertrouwenspersonen

 Als een probleem zich niet 1-2-3 laat oplossen, kunnen beide partijen erbij gebaat zijn een derde partij in te schakelen. Bijvoorbeeld een onafhankelijke externe vertrouwenspersoon. Het bestuur heeft voor deze taak één of meerdere mensen beschikbaar. Via bemiddeling van een vertrouwenspersoon, kan een probleem vaak opgelost worden.

Daarnaast heeft elke school ook een contactvertrouwenspersoon. Bij hem/haar kunnen ouders en leerlingen in eerste instantie terecht.De contactvertrouwenspersonen zijn voor deze taak geschoold. Zij kunnen de klager verwijzen naar bijvoorbeeld de directeur, het bestuur of een externe vertrouwenspersoon.

Waar kan men terecht?

Er bestaan voor het onderwijs verschillende mogelijkheden voor behandeling van klachten en geschillen.

 • De Commissie van beroep is te vinden op: www.commissie-van-beroep-onderwijs.nl. De Commissie van Beroep behandelt en beslist op beroepschriften ingediend door onderwijzend en onderwijs ondersteunend personeel. De gevallen, waarin een beroepschrift kan worden ingediend worden, opgesomd in de wet en de CAO Primair Onderwijs.
 • In het kader van de klachtenregeling heeft de Vuurvlinder een contactvertrouwenspersoon aangesteld. Dit is Mevr. W. Vermeer (West) 0318-553295 en Mevr. A. de Rijk (Noord) 0318-527745
 • Het bestuur van SKOVV is bereikbaar via het stafbureau : Groenendaal 7,6715 BA Ede, tel. 0318-640405.
 • SKOVV heeft een contract met de Veiligheids-en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, afdeling Jeugdgezondheidszorg (ofterwel de GGD Gelderland-Midden), voor een externe vertrouwenspersoon met name t.b.v. klachten in het kader van (seksuele) intimidatie: mevr. M. v.d. Brink, jeugdverpleegkundige GGD Gelderland-Midden, afdeling JGZ bezoekadres Ede: Stationsweg 60; correspondentieadres: Postbus 5364 6802 EJ Arnhem.
 • Daarnaast is een tweede externe vertrouwenspersoon benoemd voor overige klachten: Dhr. D.F.J. Ettema, tel. 0318-645831, postverzending via het stafbureau van SKOVV Groenendaal 7, 6715 B A  Ede.
 • De onderwijsinspectie heeft geen specifieke taak bij het behandelen van klachten. Een uitzondering hierop, vormen klachten over seksuele intimidatie of geweld. Bij de onderwijsinspectie werken vertrouwensinspecteurs bij wie men terecht kan voor het melden van klachten over gebeurtenissen in het onderwijs op het gebied van seksuele intimidatie en seksueel misbruik, lichamelijk geweld en grove pesterijen. De vertrouwensinspecteur zijn tijdens kantooruren bereikbaar op: tel. 0900-1113111 (lokaal tarief).
  Een vertrouwensinspecteur is aanspreekpunt voor betrokkenen bij scholen. De inspecteur helpt bij het zoeken naar oplossingen bij het vinden van de juiste weg of bij het doen van aangifte.

SKOVV en alle scholen zijn, conform de klachtenregeling, aangesloten bij de Geschillen Commissies Bijzonder onderwijs.

 • Klachtencommissie Katholiek Onderwijs. Secretariaat Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs:
  Postbus 82324, 2508 EH  Den Haag, tel. 070-3925508. De procedure is te vinden op de SKOVV-website.
 • Secretariaat Geschillencommissie medezeggenschap:
  Postbus 82324, 2508 EH  Den Haag, tel. 070-3457097.
 • Secretariaat Bezwarencommissie: Postbus 82324, 2508 EH  Den Haag, tel. 070-3457097. Centraal faxnummer: 070-3562827 en e-mailadres: info@geschillencies-klachtencies.nl.