Oudergesprekken

Een goed en open contact tussen ouders en school vinden wij een vereiste om ieder kind zo optimaal mogelijk te kunnen laten functioneren. Voor u als ouders is het eerste aanspreekpunt de groepsleerkracht van u kind. De groepsleerkracht is bereid om na school met u over uw kind te praten of maakt met u een afspraak.
Daarnaast zijn er ook nog enkele vaste gespreksmomenten voor u als ouder.

De klassikale ouderavond

In het begin van het schooljaar is er een klassenouderavond. U kind neemt u mee door zijn/haar klas met behulp van een praatvel. De leerkrachten zijn deze avond ook aanwezig, zodat u eventuele vragen kunt stellen.

De 10-minutengesprekken

Voor deze gesprekken krijgen alle ouders/verzorgers een uitnodiging. In november is er een oudergesprek over de sociaal emotionele ontwikkeling van uw kind(eren).

Tijdens de gesprekken in februari wordt er ingegaan op de vorderingen van het kind(eren). Voor de groepen 1 en 2 gebeurt dit aan de hand van een observatielijst. Bij de groepen 3 t/m 8 gebeurt dit naar aanleiding van het rapport. Dit rapport krijgen de kinderen in de week voorafgaand aan het oudergesprek mee naar huis. Wij verzoeken u, indien u op het voor u vastgestelde tijdstip verhinderd bent om naar het oudergesprek te komen, om onderling te ruilen of om een andere afspraak te maken. Zo wordt voorkomen dat andere ouder(s)/verzorger(s) onnodig lang moeten wachten.

In juni vindt (indien nodig) het laatste oudergesprek plaats. De ouders en de leerkracht maken hiervoor zelf een afspraak.

En verder…

U hebt natuurlijk als ouder ten allen tijden de mogelijkheid om een afspraak te maken met de groepsleerkracht om zaken betreffende uw kind aan de orde te stellen. Tevens kan een leerkracht u verzoeken om een gesprek betreffende uw kind.